é °


§è¤¤TikTokéè·¨¨é褧è§è9èè


°°¤


89è°Microsoftè°èè±èè±èè¤èèè101


èè§è§°èè§è¤èèèèè


b.èè§èè·è¤é騤èèè±èè±èè¤èè°°¤§éè±±è±


e.¨§è¨¨°è (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A.) èèè¨èé°é·èé·éé·éèéé·é§è¨é¨èèèèéèéèèéè±°è


èè°èè§èè跱跰è


èè°±


ééè°é¤¨èè§èèéèèè°201971·è Tiktok èéèèéèè·¨¨éè§ééé§è§¨èè§


èèè餧é¨è±èèè·è¨è°·¤è·


12.e. Microsoft is not responsible or liable for any failure to perform or delay in performing its obligations under these Terms to the extent that the failure or delay is caused by circumstances beyond Microsofts reasonable control (such as labour disputes, acts of God, war or terrorist activity, malicious damage, accidents orcompliance with any applicable law or government order). Microsoft will endeavour to minimise the effects of any of these events and to perform the obligations that arent affected.


¨èèèéééèè§èè·è¤é騤èèè±èè±èè¤èè°°¤§éè±±è±è¨è°


éèéè°èèè¨è°è201971¨èè§èè°¨2016°±¨èè¨è°


¤¤¨è¤°è14é°¤°Windows±è¨è°


·


¤§§·¨¤°±è褧±Azureè¨èèè訰±é°±office§(°±offic365)°±windowsè°±¨¨Azureé¨office°èwindows°èèé訨¤°¨è¤§¤è±(¨officewindows)°±èè·é°±é¨èè·¨


¤é¤èèè·¨è°è¨


89è跨跰§°èè°TikTokè7¨·°é§è°è¨¨B¨¤TikTokè跨鷤è§é¨¨§èè訨·°Bèè°è°è¨èè


±é訰é鰤訤

TikTokè訰éè騰觨¨è§è¨¤èTikTok±¨·°è±èéèéTransparency Center豧è±èè·è

TikTok¨é¤§


éé89騨¤¤èé¨éè·§éé§èéé·°±TikTokèéè°±¨èè§


é駰§éè¤TikTok§é¤èé±èè¤è°è·±°±èèTikTok·¨é¨


èé¤èèè±°TikTokèè§éèè±è¨¤§éè¨è°


èè°éè¤è°±éè°±èèéé¨è°±è§§§é·éèèéèèèè°èèè°¤é¨è¤é¨TikTok¤7訰°TikTok訤èèTikTok¤èTikTokèè°¤è


86èèTikTokèè°¤§è¤è±TikTok¨45¤¨è§°é°è§°éCNN§°§éè°±¨è¤


èè°¨±TikTokéèè§88±°NPRééTikTok°¨°±¤è·è


NPR§°TikTok°¨è·è§è¤¨èè¨TikTok¤¤¤è·è觧°¨èé褨±
¨éé°¨Aèè°¤§°è°°±°è¨éé


¤·è°é10000¤·éèèéèèèé·


ééé¨

Chinafundnews

éè¨é

°±± ¨ èè上一篇: 广州9月车辆摇号上牌 每16人有1人中签
下一篇: eBay 2019春季卖家更新来了!

热门推荐

精选推荐